Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 24 januari 2022

21 december 2021


Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering

van onze tennisvereniging. Deze wordt online gehouden via Zoom op maandag 24 januari 2021. Aanvang 20.00 uur

Wilt u deelnemen aan deze vergadering, meldt u dan via mail aan bij Sheila van der Net ([email protected]andernet.net).

Na uw aanmelding ontvangt u de instructies tot deelname en op de dag zelf de link tot deelname. Wij rekenen op een grote opkomst!

Namens het bestuur, Karin Zandbergen (secretaris)

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.

3. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

5. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 18-1-2021.

6. Vaststellen jaarverslagen en de jaarrekening over 2022.

7. Verslag kascontrolecommissie.

8. Afscheid en benoeming bestuurs- en commissieleden.

9. Benoeming kascontrolecommissie.

10. Ontwikkelingen.

11. Vaststellen begroting, contributie, barbijdrage.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Nieuwscategorieën