Aan- en afmelding

Aanmelding
Aanmelding van leden dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie middels het inschrijfformulier. Bij de inschrijving dient tevens een machtigingsformulier voor de incasso van de contributie ingeleverd te worden. Het inlever-/postadres is op het inschrijfformulier opgenomen.

Afmelding
Het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december te worden opgezegd bij de ledenadministratie. Indien u na 1 december, doch voor 1 januari opzegt, zijn per lid € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. In dat geval blijft uw lidmaatschap gehandhaafd tot 31 december daaropvolgend.
U kunt uw afmelding sturen aan: Ledenadministratie VLTB, Postbus 154, 5530 AD Bladel ().

 

Belangrijk: je ontvangt per mail een bevestiging van je opzegging. Heb je deze niet binnen twee weken nadat je hebt opgezegd ontvangen, informeer dan even bij de ledenadministratie.


Ogenblik a.u.b. ...