Agenda ledenvergadering 2015

Agenda ALV 2015 vergadering, dinsdag 26 januari om 20.00 uur.

 

1. Opening en vaststellen agenda.
2. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 26-1-2015.
5. Vaststellen jaarverslagen en de jaarrekening over 2015.
6. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester.
7. Voorstel benoeming bestuurs- en commissieleden.
8. Pauze.
9. Benoeming kascontrolecommissie.
10. Ontwikkelingen 2016.
11. Vaststellen begroting, contributie, barprijzen 2016.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Ogenblik a.u.b. ...