Baanreglement

Algemeen
De tennis- en padelbanen zijn dagelijks geopend vanaf 08.30 uur. 

Voor onderhoud van de tennisbanen door derden moet te allen tijde gelegenheid worden gegeven. Toegang tot de tennisbanen is voorbehouden aan die leden, die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart en deze hebben afgehangen op het daarvoor bestemde afhangbord.
Bezoekers en niet-spelende leden dienen er zorg voor te dragen dat geen overlast ontstaat voor spelers. Honden dienen aangelijnd te zijn. Fietsen en scooters in de fietsenstalling te worden geplaatst.
Voorwerpen (b.v. glaswerk) die geen betrekking hebben op het tennisspel, mogen niet binnen de afrastering van de tennisbanen worden gebracht of meegenomen.
Handel drijven in sport- en/of andere artikelen zonder toestemming van het bestuur is niet toegestaan. De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers en/of bezoekers.
Verboden zijn alle handelingen die in strijd zijn met de goede orde zoals:
* tennissen buiten de banen
* beklimmen van afrasteringen en het paviljoen
* verontreinigen van banen en bijbehorende terreinen
* lopen door groenstroken en bosschages
* veroorzaken van geluidsoverlast
Het bestuur is bevoegd banen te reserveren voor: competitie, toernooien, trainingen, clubkampioenschappen en jeugdactiviteiten.

Regels m.b.t. de bespeelbaarheid van de banen
Het bestuur en de gemeente Bladel zijn bevoegd een baan tijdelijk onbespeelbaar te verklaren. In de winterperiode zullen de banen tijdens sneeuw en de dooiperiode gesloten worden. Hiervan wordt melding gemaakt via publicaties op de website of bij het paviljoen. Spelers zijn verplicht om de banen in goede conditie te houden. Regels voor het vegen van de banen, hangen op de poortjes bij de banen. De sleepnetten dienen weer op de daarvoor aanwezig zijnde haken opgehangen te worden. Springen, stappen of hangen op of over de speelnetten is niet toegestaan.
De leden zijn bevoegd elkaar hierop te wijzen. Volg ook eventuele aanwijzingen van het gemeentepersoneel, het bestuur of commissieleden op.

Regels m.b.t. het reserveren/afhangen van een baan
* Tussen het moment van reserveren en spelen mag het park niet worden verlaten
* Degene die trainingslessen hebben mogen pas na de training gaan reserveren
* Het reserveren van een baan moet door alle spelers persoonlijk gebeuren
* Alle spelers moeten op het afhangbord de gereserveerde baan en tijdstip met hun leden-pas afhangen
* Het reserveren van een nieuwe speeltijd tijdens speeltijd en/of training is niet toegestaan
* Na speeltijd/tennisles mag men (opnieuw) een baan reserveren
* De tijdsduur van een gereserveerde baan bedraagt voor alle banen 45 minuten
* Junioren dienen de avonduren zoveel mogelijk te mijden. Na 19.25 uur hebben zij geen reserveerrecht, tenzij er banen vrij zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn zaterdagen, zon- en feestdagen.

Kleding en schoeisel
Schoenen mogen niet voorzien zijn van hakken en/of zolen met een opgelegd profiel.

Slotbepaling
Lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, van beperkte geldigheidsduur en moeten voorzien zijn van een pasfoto. Overtredingen van dit reglement worden gemeld aan het bestuur. De door het bestuur getroffen maatregelen en of sancties tegen overtreders van dit reglement kunnen achteraf getoetst worden door de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd te voorzien in alle gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet.