Contributie en bijdrage regeling

Onderaan vind je het overzicht met alle bedragen. 

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt

Studentenregeling
Seniorleden in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar, die uitwonend zijn en een dagopleiding volgen, komen in aanmerking voor een studententarief. Zij dienen dit elk jaar voor 1 januari, schriftelijk, kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal het volledige seniorentarief worden geïnd. (Uitwonend wil zeggen: wonen buiten een straal van 20 kilometer van Bladel.)

Rustend lid
Een lid dat om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is om te tennissen en toch lid van de vereniging wil blijven, kan worden aangemeld als slapend lid. Een schriftelijk verzoek daartoe dient bij de secretaris te worden ingediend voor 1 januari. De contributie voor slapende leden bedraagt € 12,00. Een slapend lid ontvangt geen KNLTB-pas.

Incassering
Ieder nieuw lid wordt geacht bij het inschrijven ook de machtiging te ondertekenen voor het innen van de jaarlijkse contributie. De incassering zal plaatsvinden in januari. Na 2 mislukte incassopogingen zal € 10,- extra in rekening worden gebracht. Dan wordt ook de Knltb-pas geblokkeerd en mag men geen gebruikmaken van de faciliteiten van Vltb totdat de betaling is voldaan.
Bij betaling na 1 juni wordt het verschuldigde contributiebedrag verhoogd met € 30,-. Wanneer na 1 september de contributie nog niet is voldaan, wordt een incassobureauingeschakeld.

Nieuwe leden die zich inschrijven voor een zomer- of winterlidmaatschap dienen eerst aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, alvorens men een pasje ontvangt om banen mee af te kunnen hangen.

Gezinskorting
Gezinnen met 4 leden die als jaarlidmaatschap staan geregistreerd, wonend op hetzelfde adres, krijgen € 5,00 korting per persoon. Leden met een zomer- of winterlidmaatschap hebben geen recht op gezinskorting.

Reglement omtrent blessures
Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldoen, mits men
* Blessure treedt op in de eerste maand van het seizoen.
* Lid kan daardoor het gehele jaar niet tennissen.
* Medische verklaring van arts dient te worden overlegd.
* Er wordt maximaal 75% terug betaald.
* Uitbetaling van die 75% geschiedt aan het einde van seizoen.

Uitreiken Knltb-passen
Voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen worden zoals altijd de nieuwe ledenpassen uitgereikt. De Knltb ledenpas is belangrijk. Je hebt deze nodig om ingang tot het paviljoen te verkrijgen en om banen te reserveren. Tevens moet de Knltb ledenpas getoond worden bij competitiewedstrijden en toernooien. Alleen de leden, die hun aan betalingsverplichtingen hebben voldaan, kunnen de tennispas in het paviljoen op komen halen. De leden worden per mail geïnformeerd wanneer de pasjes opgehaald kunnen worden. Tegelijk kunnen de leden hun bardiensten alvast inplannen.

Bij verlies van de Knltb ledenpas moet de ledenadministratie een duplicaat aanvragen. De daaraan verbonden kosten bedragen € 5,--.

Introductieregeling
Wil je graag een keer tennissen met iemand die geen lid is? Dat kan uiteraard! Hiervoor doe je het volgende:
• Mail de ledenadministratie [email protected]
• Geef aan op welke dag je met je introducee wil tennissen.
• Maak € 5,- (voor senior) of € 2,50 (voor junior) over op rekeningnummer
NL73RABO0107508400 t.n.v. Vltb (+ naam lid).
Wij zorgen dat je ledenpas op de dag dat je graag met je introducee wil tennissen, is geactiveerd om mee af te hangen. De pas kan opgehaald worden bij de ledenadministratie Sniederslaan 71 te Bladel en dient daarna op dit adres weer ingeleverd te worden. Ieder Vltb-lid mag maximaal 3x per jaar iemand introduceren.

Contributie.xlsx