Historie VLTB

Stichting Lawn Tennis Bladel (S.L.T.B.)

De Stichting Lawn Tennis Bladel (S.L.T.B.), is opgericht op 2 april 1966. De oprichtingsakte werd getekend op 4 mei van dat zelfde jaar. Op de eerste Algemene Ledenvergadering waren 45 personen aanwezig. Het ledenbestand bedroeg in het eerste seizoen 75 leden en er werd op twee banen gespeeld. Van kleed- en toilet accommodatie was nauwelijks sprake. Een gemeentelijke schaftwagen, die door de week elders werd gebruikt, voorzag in het weekend in deze noodzaak en soms een caravan en zelfs een tent als kleedaccommodatie. Toiletgelegenheid volop.... in de omliggende bosjes. Al spoedig werden plannen gemaakt voor de bouw van een onderkomen. In 1967 bestond reeds een schetsontwerp voor een rustiek paviljoen met een rieten dak.

Initiatief

Velen hebben zich ingezet om de vereniging te laten groeien. Leuk om te vermelden is dat de eerste oprichtingsvergadering in 1966 werd gehouden in café Louwers, waarbij met name Carl Wenstedt (voorzitter/initiatiefnemer) en Jan van Roosendaal (penningmeester) de aanzet hebben gegeven tot de oprichting van de stichting SLTB. Ze zijn begonnen met een startkapitaal van f. 100,00!

Kort daarna hebben Wim Maussen (9 jaar voorzitter), Klaas Muntendam (9 jaar secretaris) en Fons Korting (11 jaar penningmeester) jarenlang de koers bepaald.

Activiteiten

Veel activiteiten in de eerste jaren waren gericht op uitbreiding van het ledenbestand en het kweken van een prettige onderlinge verstandhouding. Er werden propaganda- en kien avonden georganiseerd, maar desondanks wilde het met de betrokkenheid niet erg vlotten. Er waren in die tijd leden die bonte kleding prefereerden boven smetteloos witte kleding, zelfs spijkerbroeken werden gesignaleerd, maar bestuursleden schroomden hiervan iets te zeggen uit angst dat de betrokken leden hun lidmaatschap op zouden zeggen. Overigens werd er toen niet van leden, maar van contribuanten gesproken.

Wat het competitiegebeuren betreft zijn het de huisvrouwen geweest, die de spits hebben afgebeten, want zij speelden reeds in 1969 mee in de kringcompetitie. Ook bestond er de mogelijkheid tot training, meestal gegeven door studenten van de Sportacademie in Tilburg. Zelfs gratis conditietraining tijdens de wintermaanden was mogelijk.

Het eerste clubblad van de S.L.T.B. verscheen in maart 1975. Het ledenaantal was inmiddels gestegen tot ca. 140.

Een lang gekoesterde wens ging in 1976 in vervulling. Na een bouwperiode met hindernissen kon op 4 september 1976 het Paviljoen geopend worden.

Vereniging Lawn Tennis Bladel (V.L.T.B.)

Door een actie van een groepje leden en een wijziging in de wetgeving werd het stichtingsverband begin 1978 gewijzigd in een verenigingsverband: onze huidige V.L.T.B.

Ontwikkelingen

 • Begin jaren tachtig was het ledental uitgegroeid tot ruim 400 leden en begon het gebrek aan een goede en ruimere kleedaccommodatie voelbaar te worden. In 1984 begon men met de verbouwing van het Paviljoen in samenspraak met het gemeentebestuur. Vele leden staken hun handen uit de mouwen wat op 16 mei 1986 resulteerde in de feestelijke opening van de nieuwe kleedkamers en het gerenoveerde paviljoen. Tevens werd op die dag baanverlichting op baan 1 tot en met 4 in gebruik genomen.
 • Het 25 jarig bestaan werd gevierd in 1991 met een uitgebreid feest programma. In 1992 meldde zich het 500ste lid aan.
 • In 1993 werd met groot succes voor de 10e maal de "OPEN BLADELSE" georganiseerd. Dit Open Toernooi heeft in de jaren daarop veel belangrijke sponsoren gehad.
 • In 1994 zijn de banen 5 t/m 8 voorzien van een lichtinstallatie, waardoor de leden nu op 8 verlichte banen kunnen spelen.
 • In 1995 is het paviljoen gerenoveerd. De traditionele blauw/witte clubkleuren werden vervangen door "warmere" en sfeervolle kleuren. In dat jaar werd ook voorzien in een berging in de vorm van een tuinhuisje voor opslag van het buitenmeubilair. Het binnen meubilair werd ook vernieuwd.
 • In 1996 werd er een sproei installatie aangelegd.
 • In 1999 was het noodzakelijk de verlichting op baan 1 t/m 4 te vernieuwen. Op basis van bestaand sportbeleid was de gemeente Bladel niet bereid hier aan mee te betalen en diende dit volledig gefinancierd te worden uit eigen middelen.
 • De jaren 1999 - 2002 kenmerkten zich door een explosieve groei van het aantal jeugdleden en van het aantal Vutters. De jeugdleden werden vooral enthousiast gemaakt door de straattennisdag en enthousiast gehouden door het vele aantal activiteiten welke speciaal voor hen werden georganiseerd. De Vuttersgroep heeft haar eigen Toss ochtend, eigen toernooi en diverse activiteiten door het jaar heen.
 • De gemeentelijke sportnota die in 2000 uitkwam bood de VLTB mogelijkheden tot privatisering. De boot werd voorlopig afgehouden, vanwege de grote financiële risico's
 • In januari 2009 startte VLTB, na een aantal jaren in een bestuurlijke impasse te hebben gezeten, met een nieuw 8 koppig bestuur, met ook volledig bezette commissies, nieuwe trainers en nieuwe hoofdsponsors. Ook het ledenaantal groeide in korte tijd van ruim 400 naar 530 leden. Ongetwijfeld ook beïnvloed door een in 2008 gestart onderzoek naar de mogelijkheden om de aloude gravelbanen te vervangen. Dat heeft geresulteerd in de aanleg van SmashCourt (allweather-) banen in januari 2011. Ook werden het hekwerk, de verlichting, het groen en de bestrating/paden vernieuwd. Tussen de baanblokken van 2 is overal een pad gekomen met banken. Geeft veel ruimte voor bezoekers. Hiermee is een wens die 15 jaar eerder al eens was geuit uiteindelijk in vervulling gegaan en kan vanaf 2011 vanaf januari tot en met december worden getennist.
 • in 2012 werd het aantal van 600 leden gehaald en zelfs overschreden. Dit aantal is nog goed te hanteren gelet op de beschikbare banen.
 • Belangrijk voor de vereniging was dat de gemeente tegelijkertijd besloot om de banen niet te privatiseren. De officiële opening vond plaats op 3 april 2011.
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden om ook het 35 jaar oude paviljoen totaal te renoveren is eind 2010 ingezet.
 • Elk jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd (iedereen gelijk). Daarmee is afgestapt van de uitstapjes van bestuur en commissies. Ook het gratis kopje koffie voor de vutters werd afgeschaft
 • In de ALV van 2012 is besloten om geen verenigingsbeleidsplan meer te ontwikkelen en de vrijkomende tijd te besteden aan het faciliteren van de leden. Besluiten komen in een besluitenlijst en worden vervolgens kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en op de website. De website is bij uitstek het communicatiemiddel geworden.
 • Na 3 intensieve jaren van voorbereiding is in oktober 2013 begonnen met de verbouwing van het paviljoen. In de ALV van januari 2013 is besloten om bovenop de gemeentelijke financiële bijdrage voor de verbouwing van het paviljoen een ruime eigen verenigingsbijdrage te verstrekken voor de bouw en voor de inrichting.
 • Dankzij die bijdragen en de fantastische inzet van de vrijwilligers zitten we nu ruimer in het jasje. Het gebouw is aan de moderne tijd aangepast (duurzaam, gezellig en onderhoudsarm) en per 1 april 2014 in gebruik genomen. Daarnaast is ook een digitale slag gemaakt, waardoor de vereniging volledig is geautomatiseerd (toegang, afhangen, betalen, bardiensten...).
 • Het ledenaantal is in 2014 gedaald tot ongeveer 500. Vltb blijft daarmee nog een gezonde vereniging. De landelijke daling van ledenaantallen is echter opvallend.
 • 2015 is het jaar waarin de organisatie kennis heeft gemaakt met de voordelen van de digitalisatie. Tevens is begonnen met de verplichte bardiensten die van huis uit kunnen worden ingeboekt.
 • De organisatie van VLTB bestaat uit ruim 50 leden vrijwilligers in commissies en bestuur. De TC is bezig om met name aandacht te schenken aan de jeugdontwikkeling en mogelijke samenwerkingsvormen met tennisvereniging de Hellekens uit Hapert.
 • 2016 is het jaar waarin de club 50 jaar bestaat. In het weekend van 2 en 3 april hebben we dit goed gevierd. Op de feestavond live muziek van de VLTB band!
 • Ook in 2016 is het ledenaantal weer gedaald (nog steeds landelijke trend!) naar ongeveer 420. In 2017 zal veel aandacht worden geschonken aan het jeugdbeleid.
 • In 2020 zijn er zonnepanelen geplaatst en is de baanverlichting vervangen door milieuvriendelijkere ledverlichting.
 • Padel is in opkomst, waardoor er twee padelbanen aangelegd worden in 2021.

Laatste aanpassing op 01-09-2021