Kantine reglement

Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet te beschikken over een reglement.
In dit verband wordt met "sportvereniging" bedoeld: een sportvereniging aangesloten bij een erkende sportbond met een kantine in eigen beheer.
De sportkantine met een drank- en horecavergunning in de weg wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
In het reglement zijn bepalingen opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen.
Het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie bij de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken:
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn, gedestilleerd met minder dan 15% alcohol
Sterke drank: gedestilleerd met 15% alcohol of meer
b) Sociale hygiëne
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan, dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
c) Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.
d) Een vrijwilliger, die (op tijden dat er alcohol wordt verstrekt) de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in de artikel 7 van dit reglement.

Artikel 2: Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
· Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
· Leeftijdsgrenzen en schenktijden dienen zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
· De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
· Geen alcoholhoudend drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
· Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
· Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van verdovende of andere psychotrope stoffen.

Artikel 3: Vaststellen en wijzigen

a) Het bestuur legt dit reglement ter vaststelling voor aan de Algemene ledenvergadering of stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
b) Het reglement dient worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuw drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet. Het reglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
c) Indien het een wijziging betreft, is het voorleggen aan de gemeente niet nodig.

Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4: Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5: Huis- en gedragsregels

· Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
-  Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of het terras.
· Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie en
- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
· Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
· Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van artikel 1) drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
· Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier"en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan.
· Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
· Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Rookregels
1. Er wordt niet gerookt in het clubhuis. Roken is alleen toegestaan op het terras.
2. Het gebruik van andere rookwaren dan tabak is op het gehele terrein verboden.
3. Er worden geen tabaksproducten verkocht.

Artikel 6: Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn:
- op maandag tot en met vrijdag van 19.30 tot 23.00 uur
- op zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur en
- op zondag van 9.00 tot 23.00 uur

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag dient het Paviljoen uiterlijk om 00.00 uur gesloten te worden.
Op vrijdag en zaterdag dient het Paviljoen uiterlijk om 01.00 uur gesloten te worden.

Artikel 7: Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:
· zijn tenminste 18 jaar oud; de leden die gedurende het seizoen (na 1 april) 18 jaar oud worden, behoeven dat seizoen geen bardiensten te verzorgen.
· hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd.
· zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorgen van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8: Voorlichting

1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2, lid 1), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
3. Op de tossavond van woensdag is het voor een nieuwe bardienstmedewerker mogelijk voorlichting te krijgen omtrent de bardienst.
4. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

5. Instructie verantwoord alcohol schenken
Iedereen van VLTB is verantwoordelijk om zorg te dragen dat de wet- en regelgeving volgens de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (afgekort IVA) zoveel mogelijk wordt nageleefd.
In deze tijden waar controles verscherpen en subsidies teruglopen zijn wij als vereniging er zeker bij gebaat om een goed voorbeeld te geven, maar het ook te zijn!
Het is een wettelijke verplichting dat iedere barvrijwilliger een instructie verantwoord alcoholgebruik moet volgen. Leden worden actief benaderd bij het inplannen van de bardienst de  IVA Instructie te volgen via de digitale cursus. Het e-mailadres van VLTB, waar het certificaat naar toegestuurd dient te worden is [email protected]

Artikel 9: Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis worden gebracht aan het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van een van de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het reglement.
Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3: Paracommercie bepalingen

Artikel 10: Toegelaten horeca-activiteiten

1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging, jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
- wedstrijden
- trainingen
- overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en recreatie van de mens beogen.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (zoals meubilair en serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11: Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding van de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door belanghebbenden ter kennis worden gebracht aan het bestuur en de tennisbond.
Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijk reguliere horecaondernemers. Een klacht kan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
3. De tennisbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de klachtenindiener en van de betreffende vereniging.
4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 in gebreke, respectievelijk, is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelingen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*SOF.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 mei 2014

Laatst aangepast (maandag, 02 juni 2014)